Binnenhuisreglement

Wat is een binnenhuisreglement?

Een binnenhuisreglement is een codex van gedragsregels die dienen gerespecteerd te worden door ALLE bezoekers van Het Varken van St. Antonius VZW, hierna genoemd als “het jeugdhuis”. Dit zowel in het jeugdhuis, op activiteiten (binnen en buiten het jeugdhuis), op vergaderingen enz…

Het doel is tweevoudig :

 • We verwachten hierdoor een voorbeeldig gedrag tov. de buitenwereld te bekomen.
 • We willen hier een zekere voorspelbaarheid in het gedrag van de bezoekers verwezenlijken om zo een preventief beleid te vormen en niet voor onverwachte verassingen komen te staan.

Het reglement:

    1. Het jeugdhuis staat open voor alle jongeren, ongeacht politieke of levensbeschouwelijke overtuiging, ras of geslacht.
    2. Jeugdhuisleden krijgen vermindering op activiteiten georganiseerd door het jeugdhuis. Het jeugdhuis zorgt voor alle noodzakelijke verzekeringen. Effectieve leden zijn leden die regelmatig in het jeugdhuis helpen (dwz. Tappen, poetsen of op een andere manier helpen). Effectieve leden zetelen in de Algemene Vergadering en hebben alsook stemrecht.
    3. De Algemene Vergadering bestaat uit de effectieve leden. De andere jeugdhuisleden hebben een adviserende functie.
     De Algemene Vergadering wordt minstens éénmaal per jaar samengeroepen om het financieel verslag en de begroting, voorgelegd door de Raad Van Bestuur, ter goedkeuring te aanvaarden. De Algemene Vergadering kan eveneens samengeroepen worden door 1/5 van de leden van de Algemene Vergadering of door de Raad van Bestuur.
     De Algemene Vergadering wordt schriftelijk bijeengeroepen door de Raad Van Bestuur en bevat de agendapunten.
    4. De Raad Van Bestuur is het uitvoerende orgaan van het jeugdhuis en bestaat uit minimaal 3 leden. De Raad Van Bestuur wordt verkozen door de Algemene Vergadering. De functies worden verkozen binnen de Raad Van Bestuur. Vanuit de Raad Van Bestuur wordt er een materiaalmeester aangeduid, verantwoordelijk voor het beheer van alle uit te lenen of te gebruiken zaken die het jeugdhuis in zijn bezit heeft.
     De Raad Van Bestuur vergadert om de 14 dagen of wanneer noodzakelijk. De beslissingen worden in overeenkomst genomen. Als dit niet mogelijk is, door meerderheid van stemmen.
    5. Het jeugdhuis:
     • A. De Toegang
      1. Elke bezoeker kan al dan niet lid worden van Het Varken van St. Antonius VZW. Het bestuur behoudt zich het recht van gegevens op te vragen van alle bezoekers voor organisatorische en veiligheidsredenen. Naam, adres, geboortedatum, en eventueel telefoonnummer en e-mail adres dienen te worden ingeschreven.
      2. De tapper van dienst heeft de volledige verantwoordelijkheid over de ontmoetingsruimte tijdens de tapbeurt. Hij dient hierbij alle bepalingen in het binnenhuisreglement strikt toe te passen.
      3. Op een zichtbare plaats in het jeugdhuis wordt een tekst aangebracht die vermeldt dat elke bezoeker zich akkoord verklaart met het naleven van het binnenhuisreglement. Een exemplaar (verstevigd) hiervan zal steeds ter inzage liggen.
      4. Bij overtredingvan de regels uit het binnenhuisreglement heeft de Raad van Bestuur de mogelijkheid om de overtreder te sanctioneren.De sancties kunnen bestaan uit:
       1. de weigering van de toegang tot het jeugdhuis en al haar activiteiten.
       2. De schorsing van het lidmaatschap. Elke schorsing gebeurt schriftelijk.

       De Raad van Bestuur bepaalt de periode gedurende dewelke de sanctie van kracht is en eventueel de voorwaarden waaraan voldaan moet zijn om de sanctie op te heffen (vb. herstel in oorspronkelijk toestand op kosten van de betrokkene, vergoeding van de schade zondermeer, …)

       Indien er bij de overtreding wetten worden overtreden of, indien de schade niet in den minne geregeld kan worden, kan de Raad van Bestuur overgaan tot het ondernemen van gerechtelijkestappen of beroep doen op de politie.

       Beroep aantekenen tegen deze sancties is mogelijk mits aangetekend schrijven binnen de zeven werkdagen na schriftelijke melding van de sanctie. De Raad van Bestuur neemt een nieuwe beslissing binnen de zeven werkdagen, na de betrokkene gehoord  te hebben. Zolang de procedure loopt, blijft de sanctie van kracht.

     • B. Wat kan en niet kan.
      1. Volgende overtredingen kunnen door de Raad van Bestuur gesanctioneerd worden zoals bepaald in artikel VI A.4:
       1. Het storen van de goede werking van het jeugdhuis (opzettelijk lastig vallen of verwonden van bezoekers, opzettelijk verstoren van de nachtrust in de buurt van het jeugdhuis, …)
       2. Diefstal (= bedrieglijk wegnemen van andermans goederen) van eigendommen van Het Varken van St. Antonius VZW, in het jeugdhuis of op activiteiten buitenshuis.
       3. Opzettelijke beschadiging van het jeugdhuis (muren, lampen, tijdschriften, glazen, muziekinstallatie en toebehoren, meubilair, deuren, enz…), zowel wanneer het feit zich voordoet in, dan wel buiten het clublokaal.
       4. Beschadiging van voertuigen van bezoekers (fietsen, bromfietsen, auto’s, …).
       5. Het opzettelijk bevuilen van de lokalen van het jeugdhuis of de onmiddellijke omgeving rond het jeugdhuis. Elke bezoeker dient respect op te brengen voor de rust en bezittingen van de buren.
       6. Opzettelijke beschadiging van eigendommen van derden tijdens en gedurende de activiteiten van het jeugdhuis of gedurende de openingsuren van het jeugdhuis indien de beschadiging en de aanwezigheid op een activiteit van of in het jeugdhuis in een direct causaal verband met elkaar staan.
      2. Enige vorm van gebruik, bezit en/of verkoop van verdovende middelen
      3. Consumeren gebeurt enkel en uitsluitend in het jeugdhuis of op het terras. Het is tevens uitgesloten dat er op straat gedronken wordt tenzij gedurende evenementen zoals jaarmarktfeesten.
      4. Volle of lege glazen worden nooit op amusement spelen of de muziekinstallatie gezet.
      5. Dronken personen worden niet toegelaten in het jeugdhuis. De verantwoordelijke tapper of een aanwezig bestuurslid heeft daartoe een volle appreciatiebevoegdheid.
      6. Alcoholische dranken worden niet meer geschonken aan personen in verregaande staat van dronkenschap. Het is verboden bij wet om personen jonger dan 16 jaar alcohol te schenken.
      7. Achter de tapkast zijn enkel de tappers van die avond en bestuursleden toegelaten. Niemand anders tapt die avond of gebruikt de kassa. Hetzelfde geldt voor de audio-installatie.  Enkel de DJ begeeft zich achter deze apparatuur. Het Varken van St. Antonius VZW is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen en diefstal van eigendommen van derden.
      8. Tappers consumeren gratis maar er dient rekening gehouden te worden met artikel 9. De DJ consumeert enkel gratis tijdens door het jeugdhuis georganiseerde feestjes.
      9. De tappers, DJ en medewerkers van activiteiten verrichten hun dienst in nuchtere toestand.
      10. Het bestuur verbindt zich ertoe er voor te zorgen dat er voldoende ontspanningsmogelijkheden zijn, aan de goedkoopst mogelijke prijzen, naarmate de financiële toestand dat toelaat.
      11. Fietsen dienen enkel voor het jeugdhuis geplaatst te worden. Motorvoertuigen moeten bij aankomst onmiddellijk stilgelegd worden, bij vertrek moet men onmiddellijk na het starten op een rustige manier wegrijden.
      12. Terras: Het terras sluit op week- en zondagen om 0u30, vrij- en zaterdag kan het openblijven tot 1u30. Er dient rekening worden gehouden met de buren. Roepen of hardop praten is uit den boze. Indien de muziek van het jeugdhuis op het terras hoorbaar is, dient de deur van het terras gesloten te worden. Het bestuur en/of de tapper kan op ieder moment beslissen het terras te sluiten. Dit om de wetgeving op geluidsoverlast te respecteren.
      13. Er wordt verondersteld dat iedereen spontaan vertrekt eens het sluitingsuur aangebroken is. Dit wordt normaliter een half uur op voorhand aangekondigd door het luiden van een bel. Op dit moment kan je nog 1 drankje bestellen.
      14. Enkel tapper en bestuursleden hebben toegang tot de keuken, bar,  kelder en de bergplaatsen op de bovenverdieping.